Coworking – Analysis of the Phenomenon and the Market Offer / Coworking – Analiza Zjawiska i Oferty Rynkowej

14 page Publication by Beata Skowron-Mielnik & Sabina Sawulska , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

The aim of the hereby article is to present coworking as a form of work organization for example the agglomeration of Poznan. The analysis of the definition of this phenomenon and its essential features were conducted. The article was based on a secondary date and a primary date. The subject of the analysis was to compare the forms of coworking occurring in other countries with polish solutions and assessing their use made by a person benefiting from this form of economic activity. The conclusions show firstly, that that offer of coworking in Poland is comparable to the quality of the world solutions, but it applies more to jobs and business than work and non-work activities. Secondly, users treat the office as a typical workplace – change it rarely, work in a similar time, they expect a typical business services.


Abstract in original language:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie coworkingu jako formy organizacji pracy na przykładzie przestrzeni coworkingowych aglomeracji poznańskiej. Artykuł oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych, z zastosowaniem badań ankietowych. Przedmiotem analiz było porównanie coworkingu w innych krajach z rozwiązaniami polskimi oraz ocena ich wykorzystania dokonana przez osoby prowadzące aktywność zawodową w tej formule. Wnioski wskazują po pierwsze, że oferta polskiego rynku coworkingowego jest porównywalna co do jakości z rozwiązaniami światowymi, jednak dotyczy ona bardziej pracy i biznesu niż pracy i aktywności pozazawodowej. Po drugie, badane osoby traktują biuro jak typowe miejsce pracy – rzadko je zmieniają, pracują w podobnym wymiarze czasu, oczekują usług typowo zawodowych.

Journal Marketing i Rynek
Publication Year 2016
Volume nr 3 (CD)

ISSN/ISBN 1231-7853

Polish | Discipline Economics