The Internet and Modern Technologies in Creationing New Trends on Labour Market / Internet i Nowoczesne Technologie w Kształtowaniu Nowych Trendów na Rynku Pracy

7 page Publication by Nina Stępnicka , , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

Homesourcing, coworking and orchestration of webs and processes are considered as one of many new trends in the modern world, which function on the global labour market. Coworking emphasizes the role of employee in the context of groups of other employees of their collectiveness , in which it deals with professional duties, and which give him support and creative inspiration. Orchestration of the web excludes the employee of the orchestrating company in process of creation, to eliminate costs related to his employment. The most important subject in the orchestration is orchestrator and his closest professional environment.


Abstract in original language:

Celem artykułu będzie próba prezentacji i wyznaczenia kierunków rozwoju wybranych nurtów, za pośrednictwem których rynki pracy ulegają transformacji i dostosowaniu do zmian dokonujących się w zakresie produkcji, handlu i usług na całym świecie. Przeobrażenia te muszą nastąpić, by rynek pracy mógł nadążyć za dynamicznie rozwijającym się rynkiem on-line1 oraz rynkiem nowoczesnych kanałów informacji i dystrybucji. Hipoteza główna pracy zawiera się w stwierdzeniu, że Internet i nowoczesne technologie sprzyjają powstawaniu takich rodzajów aktywności i profesji, które bez ich udziału nie byłyby możliwe do wdrożenia i realizacji. Metodami i technikami badawczymi, które mają uzasadnić postawioną hipotezę, będą: study case, badania porównawcze i analiza rzeczywistości.

Journal Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Publication Year 2012
Volume nr 110

ISSN/ISBN 2083-8611

Polish | Discipline Economics