Centers of Remote Telework as Way of Enterprises’ Support in Critic Economical Conditions / Centra Pracy Zdalnej jako Sposób na Wspieranie Przedsiębiorstw w Warunkach Kryzysu

16 page Publication by Marek Makowiec & Joanna Chmielewska , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

In this paper the authors presents the solutions concerning the diagnosis of critical situation in which the enterprises have been placed, as well as the assignments of working scenarios’ attempts in such unprofitable conditions and ways of overcoming diagnosed problems which the enterprises have to deal with, i.e.: through usage of flexible employment and teleworking. A good solution, which could be implemented while hiring the teleworkers, is to use remote telework centers. In this paper the characteristic features of remote telework centers, the advantages of their functioning, together with pointing out their origins and analysis of functioning in other countries have been presented.


Abstract in original language:

W artykule autorzy przedstawiają rozważania dotyczące diagnozy sytuacji kryzysowej, w której znalazły się przedsiębiorstwa, próby ustalenia scenariuszy ich działań, w takich niekorzystnych warunkach oraz sposoby przezwyciężania zdiagnozowanych problemów, z którymi mają obecnie do czynienia, m.in. poprzez wykorzystanie elastycznego zatrudnienia i telepracy. Dobrym rozwiązaniem, które może być zastosowane w sytuacji zatrudnienia telepracowników, jest wykorzystanie centrów pracy zdalnej. W opracowaniu omówiono cechy charakterystyczne centrów pracy zdalnej, zalety z ich funkcjonowania, wraz ze wskazaniem ich pochodzenia oraz analizą funkcjonowania w innych państwach.

Journal Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Publication Year 2009
Volume nr 3/2

ISSN/ISBN 1732-1565

Polish | Discipline Economics