New Tendencies In The Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees’ Attraction to the Firm / Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników

21 page Publication by Marek Makowiec , , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

In the lecture the author brings up the subject of new tendencies in the labor market appearing together with technological development and progressive globalization, i.e.: flexible forms of employment, such as teleworking based on freelancing rules. Additionally, the author describes the telecenters of remote work and coworking as a result of phenomenon that allow to streamline and facilitate life of teleworkers and freelancers. In the first part of the paper the author describes changes that occured in modem organizations’ working systems in the recent times. These changes are, recurrently, the consequences of technical, hardware technology and more and more popular onlining and globalization development. The successive aspects are: flexible employment that could be considered as the reaction on the changes in demand of employees in the labor market, the telework phenomenon and its influence on the labor market, the freelancing. In the subject of freelancing the author developed the issue of popularity of freelancing in the world and in Poland, the influence of that phenomenon on the labor market, the personal profile of a typical freelancer and consequences of hiring such a person to work in an organization. The author precisely describes advantages and disadvantages of freelancer, benefits and negative consequences of hiring freelancer as well as the future of freelancing and teleworking.


Abstract in original language:

W opracowaniu autor porusza zagadnienia dotyczące nowych tendencji na rynku pracy, które pojawiły się wraz z rozwojem technologicznym i postępującą globalizacją, czyli elastyczne zatrudnianie pracowników w formie telepracy, na zasadach freelancingu. Dodatkowo opisano telecentra pracy zdalnej oraz coworking, będący konsekwencją powyższych zjawisk, które to pozwalają usprawnić i ułatwić życie telepracownikom i freelancerom. W pierwszej części autor opisuje jakie zmiany nastąpiły w ostatnim czasie w systemach pracy współczesnych organizacji. Są one niejednokrotnie następstwem rozwoju techniki i technologii komputerowej oraz coraz bardziej powszechnego usieciowienia i globalizacji. Kolejne omawiane aspekty, to elastyczne zatrudnienie, które można rozpatrywać, jako reakcję na zmiany zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy, zjawisko telepracy i jej wpływ na rynek pracy oraz zagadnienia dotyczące rynku freelance. W omawianiu rynku freelance autor rozwinął wątek popularności zjawiska w świecie i Polsce, wpływ zjawiska freelance na rynek pracy, profil osobowy typowego freelancera i konsekwencje z zatrudnienia takiej osoby w organizacji. Precyzyjnie zostały opisane zalety i wady z bycia freelancerem, korzyści i negatywne konsekwencje z zatrudnienia takich osób w organizacjach oraz przyszłość freelancingu i telepracy.

Journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia
Publication Year 2010
Volume nr 35

ISSN/ISBN 1640-6818 / 1733-2842

Polish | Discipline Economics