Strategical approaches to the coworking phenomenon – SWOT and PEST analysis/ Стратегически подходи към коуъркинг феномена –SWOT и PEST анализи

7 page Publication by Miryana Stancheva in Sofia, Bulgaria.
, , , , ,
| DiscliplineOpen This Publication
Abstract in English:

The appearance and development of the coworking movement as a new organizational approach in the last decade, requires to implement a strategic analysis and strategic planning in this area. Considering the strengths and weaknesses of these new organizational structures could help us to find the reasons why they appeared. Analyzing the environmental opportunities and threats,facilitates foreseeing the coworking phenomenon’s path and future development (SWOT analysis). In this paper the environment is examined in detail using a PEST analysis which reveals the political, economical, social, and technological aspects which could have led to the active development of the coworking phenomenon.


Abstract in original language:

Появата и развитието на нов организационен феномен през последното десетилетие, какъвто е коуъркинга, изисква извършване на стратегически анализ и планиране в областта. Разглеждането на силните и слабите страни на този тип нови структури позволява намирането на отговор на редица въпроси, свързани с причините за възникването им, а анализирането на възможностите и запалахите на средата помага за предвиждане хода на развитие на коуъркинг феномена(SWOT анализ). В настоящия докладсредата е подробно разгледана чрез извършване на PEST анализ, който разкрива нейните политически, икономически, социални и технологични аспекти, довели до бурното развитие на коуъркинга.

Editor(s) Full Names Snezhana Ilieva

Open Access? Yes

Book Title Leadership and Organization development/Лидерство и организационно развитие
Publication Year 2015

ISSN/ISBN 978-954-07-3946-5

Bulgarian | Discipline Organization Studies